sahypa_banner

Haryt

AC Europeanewropanyň standart görnüşi2 [üýşmek birikmesi çyzygy] goşa kelleli naýza ýönekeý we amatly wilka we “Smart” göçme güýçlendirijini oýnaň

Gysga düşündiriş:

KERTIFIED HOWPSUZ: 2-nji derejeli EV zarýad berijileri, UL 2594 ülňülerine garaşsyz milli ykrar edilen synag laboratoriýasy ETL tarapyndan kepillendirilýär we ENERGY STAR kepillendirilýär.Kaliforniýada täjirçilik awtoulag zarýad beriş stansiýalary hökmünde döredilen bu tekerleriň gaçmagyna we dürli temperatura garşy durmak üçin gaty gurulýar.Şeýle hem, içerki bölekleri gury we elementleri daşda saklamak üçin açyk möhürlenen açyk NEMA 4 berkitmeleri öz içine alýar.


Haryt maglumatlary

Önümiň beýany

1

KERTIFIED HOWPSUZ: 2-nji derejeli EV zarýad berijileri, UL 2594 ülňülerine garaşsyz milli ykrar edilen synag laboratoriýasy ETL tarapyndan kepillendirilýär we ENERGY STAR kepillendirilýär.Kaliforniýada täjirçilik awtoulag zarýad beriş stansiýalary hökmünde döredilen bu tekerleriň gaçmagyna we dürli temperatura garşy durmak üçin gaty gurulýar.Şeýle hem, içerki bölekleri gury we elementleri daşda saklamak üçin açyk möhürlenen açyk NEMA 4 berkitmeleri öz içine alýar.

Bu zarýad beriş üýşmesi, bir wagtyň özünde iki sany elektrik ulagy üçin zarýad beriş hyzmatlaryny berip bilýän iki zarýad beriji ýarag kellesi bilen enjamlaşdyrylandyr, bu zarýad beriş üýşmesiniň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.Iki kelleli zarýad beriş ýaraglary, adatça, iki görnüşli zarýad beriş re haveimine eýe, ýagny AC zarýad beriş re andimi we dürli görnüşli elektrik ulaglarynyň zarýad isleglerini kanagatlandyryp bilýän DC zarýad beriş rejimi.

3
4

Iki kelleli zarýad beriji ýaragly awtoulag zarýad üýşmesi, adatça zarýad beriji ýarag, dolandyryş moduly, ekran ekrany we howpsuzlyk elektrik enjamy ýaly birnäçe moduldan durýar.Zarýad beriji ýaragyň kellesi, elektrik ulagynyň zarýad porty bilen birikdirilip bilinýän rozetka we nurbat gulpy bilen üpjün edilýär.Dolandyryş moduly, zarýad beriş we öçürmek, zarýad beriş naprýa .eniýesi we tok gözegçiligi, howpsuzlygy goramak, ýalňyşlyk görkezmeleri we ş.m. ýaly ähli zarýad beriş prosesine gözegçilik etmek üçin jogapkärdir. Ekranyň zarýad beriş ýagdaýy, zarýad beriş wagty, güýji we beýleki maglumatlary görkezip biler. awtoulag eýelerine zarýad beriş prosesine düşünmek üçin amatly.Howpsuzlyk elektrik enjamlary zarýad beriş üýşmeleňleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin syzmakdan goramak, aşa woltdan goramak, aşa köp goramak, gysga utgaşmakdan goramak we ş.m.

Iki uçly zarýad kabelini ulanyp, awtoulag zarýad bekedi elektrik ulaglarynyň zarýad berilmegini aňsatlaşdyrýar.Iki elektrik ulagy üçin çalt, täsirli we ygtybarly zarýad beriş hyzmatlaryny berip biler, awtoulag eýelerine uzak garaşmak kynçylyklaryny halas edip biler.Şol bir wagtyň özünde, ygtybarly howpsuzlygy goramak funksiýasy we ösen dolandyryş tehnologiýasy zarýad beriş prosesiniň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edip, heläkçilikleriň öňüni alyp biler.

 

5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň