sahypa_banner

Haryt

AC J1772 zarýad beriş üýşmesi, meýilleşdirilen zarýadly plug-in EV zarýad bekedi we 16-32A sazlanyp bilinýän amp 25ft uzyn mis sim

Gysga düşündiriş:

Aster Çalt zarýad beriş tizligi: 16A derejeli 1 + 2 göçme EV zarýad beriji, EV zarýadyny çalt we zähmet çekmek üçin döredildi.NEMA 6-20 wilkaly bu EV göçme zarýad beriji, öň ulanan beýleki 8A derejeli 1 EV zarýad berijilere garanyňda 4x tiz zarýad berip biler.Hakyky zarýad beriş tizligi elektrik ulagyňyzyň sazlamalaryna baglydyr.


Haryt maglumatlary

Önümiň beýany

2

Has çalt zarýad beriş tizligi: 16A derejeli 1 + 2 göçme EV zarýad beriji, EV zarýadyny çalt we zähmet çekmek üçin döredildi.NEMA 6-20 wilkaly bu EV göçme zarýad beriji, öň ulanan beýleki 8A derejeli 1 EV zarýad berijilere garanyňda 4x tiz zarýad berip biler.Hakyky zarýad beriş tizligi elektrik ulagyňyzyň sazlamalaryna baglydyr.

Ajaýyp gorag: Göçme derejeli 1 + 2 zarýad berijide ýyldyrym / syzmak / topraklamak / naprýatageeniýe / naprýatageeniýe / aşa zarýad / tok / aşa gyzgynlykdan goramak üçin akylly çip bar.CE kepilnamasy, IP65 dolandyryş gutusy we awtoulagyňyzyň zarýad berilmegini üpjün etmek üçin IP54 EV birleşdirijisi bilen.

Göçme we amatly: oda çydamly NEMA 5-15P-den 6-20R adapter, 12 ölçegli SWG ýapyk / açyk agyr şnur bilen üpjün ediň.22-7 / 16 dýuým uzynlygy beýleki adapterlerden 100% uzyn bolup, beýlekilerden tapawutlanýar.Göçme sumka hem bar, ikisi hem gowy önüm.

3
5

Univershliumumy utgaşyklyk: EV zarýad beriji, J1772 standartyna laýyk gelýän elektrik ulaglarynyň we plug-gibrid ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär.EV zarýad bermek üçin birden köp elektrik ulagy ýa-da binalary bolan ulanyjylar üçin ajaýyp.Syýahat edeniňizde ýa-da garyndaşlaryňyza we dostlaryňyza baranyňyzda, täzeden zarýad bermek barada alada etmeli däl.

Awtoulag zarýad beriş üýşmesiniň süpüriş kartoçkasyny işjeňleşdirmek diýmek: elektrik ulagy zarýad beriş üýşmesiniň gapdalynda saklananda, eýesi kartoçkany süpürip biler we zarýad beriji üýşmek eýesiniň şahsyýetini we zarýad beriş ygtyýarlygyny tassyklamak üçin kartadaky maglumatlary okar. , soň bolsa elektrik awtoulagyna zarýad bermäge başlaň. Kartany süpürmek funksiýasy zarýad üýşmesiniň howpsuzlygyny we amatlylygyny ýokarlandyryp biler, sebäbi diňe ygtyýarly awtoulag eýeleri zarýad alyp biler we bu awtoulag eýesiniň zarýad almaga zerurlygy aradan aýrylýar. has amatly we has çalt zarýad beriş amalyny işletmek üçin üýşüň.Mundan başga-da, kartoçkany başlamak üçin süýşürmek, şeýle hem ulanylyşyny yzarlamak üçin amatly zarýad beriş prosesini ýazyp we sanap biler.

07

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň