sahypa_banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1 S: Näme üçin bizi saýlaýarys?

A.1.20 ýyllyk hünär önümçiligi we eksport tejribesi.
2. Ajaýyp dolandyryş we hil gözegçiligi prosesi.
3. Gowy zerurlygy we zerurlyk we möhleti kanagatlandyrmak üçin önümçilik ukyby.
4. Çykdajylaryň netijeliligi: Ajaýyp hilli bäsdeşlik bahasy.
5. Önümiň tendensiýalaryna we marketingine duýgur, şoňa görä täze önüm.
6.Ajaýyp aragatnaşyk, çalt, jogapkärli jogap we oýlanyşykly hyzmat.

 

2.Q: Siziň desgada nähili audit bar?

J: BSCI, Walmart, Higg, SCAN, ISO9001, ISO14001.

 

3.Q: Zawodyňyzyň esasy maglumatlary näme?

J: Zawodymyz 9000 inedördül metr ussahanany öz içine alýar, Ningbo portuna ýakyn, iň ýokary möwsümde 300-e golaý tälimçi işgäri bar, Aýlyk 200000pc gyzdyrylan ýassyk kuwwaty, wagtynda 98% we hünärli eltip bermek.

4.Q: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Ikimiz hem elektrik bilen gyzdyrylan massa or ýa-da sowadyjy ýassyk, rahat boýnuň ýassyk we arka diregi, oturgyç örtügi we awtoulag düşekleri we ş.m. ýaly her dürli awtoulag esbaplary pudagynda söwda edýäris.

 

5.Q: MOQ näme?

J: Adatça MOQ 500 ýa-da 1000 sany.Sitata almak üçin bize ýüz tutuň, sizi ýerleşdirmek üçin elimizden gelenini ederis.

 

6.Q: Nusga alyp bilerinmi?

J: Elbetde, adatça bar bolan nusgany mugt berýäris, ýöne ýörite dizaýnlar we müşderiniň hasabyna çalt eltip bermek üçin azajyk nusga tölegi zerur.

 

7.Q: Önümleriňiziň gowşurylyş wagty näçe?

J: Adatça gowşuryş wagty 30% goýum alanymyzdan 30-45 gün soň bolýar.

 

8.Q: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

J: Hil ileri tutulýar, iberilmezden ozal iki gezek 100% hil barlaýarys.IQC, PQC, FQC do AQL standartyna berk eýeriň.

 

9.Q: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Adatça T / T.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum.Iberilmezden 70% öň.2 ýyllyk müşderi we köp mukdarda maliýe goldawy barada gepleşik geçirip bolar.

10.Q: Öz logotipimizi we dizaýnymyzy ulanyp bilerismi?

J: Hawa, OEM we ODM ikisi hem hoş geldiňiz.

11.Q.Bahany haçan alyp bilerin?

J: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.

 

12.Q.Satuwdan soňky hyzmatyňyz nähili?

J: Bizde adam zyýany bolmazdan, her dürli önüm üçin bir ýyl kepillik bar.Satuwdan soň inerenerimiz, islendik kynçylyk üçin size kömek eder.