sahypa_banner

Haryt

iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi

Gysga düşündiriş:

AC Europeanewropa standart akylly göçme zarýad beriji


Haryt maglumatlary

Önümiň beýany

ou01 (1) ou01 (2) ou01 (3) ou01 (4) ou01 (5) ou01 (6) ou01 (7) ou01 (8) ou01 (9) ou01 (10) ou01 (11) ou01 (12)iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (1) iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (2) iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (3) iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (4) iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (5) iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (6) iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (7) iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (8) iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (9) iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (10) iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi (11)

AC Europeanewropa standart akylly göçme zarýad beriji

iň amatly elektrik süpüriş başlangyjy we plug-zarýad dizaýny bolan iň häzirki zaman elektrik ulagy zarýad bekedi!Bu zarýad beriş stansiýasy şahsy we täjirçilik maksatly ulanmak üçin niýetlenendir we ähli elektrik ulagy modelleri üçin ygtybarly we täsirli zarýad beriş çözgüdini üpjün edýär.

Zarýad beriş stansiýasy, çylşyrymly tanamak proseduralarynyň zerurlygyny aradan aýyryp, çalt we aňsat tassyklamaga mümkinçilik berýän ulanyjy üçin amatly kartoçka bilen süpüriş başlangyç ulgamyny özünde jemleýär.Hakyky tassyklanandan soň, elektrik ulagyňyza dakyň we zarýad bermek derrew başlar.

Zarýad beriş stansiýamyz, iň ýokary howpsuzlygy we çydamlylygy üpjün edip, gysylmaga we ýangyna çydamly ýokary hilli materiallar bilen ýasalýar.Şeýle hem zarýad beriş stansiýasynda aşa woltly gorag, aşa tokdan goramak we ýeriň ýalňyşlygyny kesgitlemek ýaly ösen howpsuzlyk aýratynlyklary bar.

7 kWt çenli zarýad beriş tizligi bilen, zarýad beriş stansiýamyz köp elektrik ulagy modellerine çalt we täsirli zarýad berýär.Şeýle hem zarýad beriş stansiýasy, zarýad beriş ýagdaýy we galan wagty goşmak bilen zarýad beriş prosesi barada hakyky wagtda maglumat berýän açyk sanly displeýi görkezýär.

Zarýad beriş stansiýamyzyň ýumşak we döwrebap dizaýny diňe bir estetiki taýdan ýakymly bolman, eýsem çydamly we howa çydamly, ony içerde we daşarda ulanmak üçin amatly edýär.Şeýle hem zarýad beriş stansiýasy, batareýa doly zarýad alnandan soň zarýad bermegi bes edýän, iň ýokary howpsuzlygy we netijeliligi üpjün edýän awtomatiki ýapmak funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Müşderileriňize EV zarýad beriş hyzmatlaryny hödürlemek isleýän bir kärhana eýesi ýa-da ygtybarly we amatly zarýad beriş çözgüdine mätäç bir EV eýesi bolsun, kartoçkany süpürip başlamak we elektrik toguny zarýad beriş stansiýasy iň oňat saýlawdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň