sahypa_banner

Haryt

Doly arka we oturgyç üçin gyzdyrylan awtoulag ýassygy

Gysga düşündiriş:

Mata materiallaryndan başga-da, köp gyzdyrylan awtoulag oturgyçlary, oturdylan taýmerler, awtomatiki öçürmek funksiýalary we ýat sazlamalary ýaly goşmaça aýratynlyklar bilen bezelendir.Bu aýratynlyklar, ýassygyň açylmagy we öçürilmegi üçin belli bir wagt ýa-da temperaturany kesgitlemäge ýa-da geljekde ulanmak üçin islän sazlamalaryňyzy ýatda saklamaga mümkinçilik berýän goşmaça amatlylygy we howpsuzlygy üpjün edýär.


 • Model:CF HC009
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Doly arka we oturgyç üçin gyzdyrylan awtoulag ýassygy
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF HC009
  Material Poliester / Mahmal
  Funksiýa Atingyladyş, akylly temperatura gözegçilik
  Önümiň ululygy 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Maks Temp 45 ℃ / 113 ℉
  Kabeliň uzynlygy 150 sm / 230 sm
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  Mata materiallaryndan başga-da, köp gyzdyrylan awtoulag oturgyçlary, oturdylan taýmerler, awtomatiki öçürmek funksiýalary we ýat sazlamalary ýaly goşmaça aýratynlyklar bilen bezelendir.Bu aýratynlyklar, ýassygyň açylmagy we öçürilmegi üçin belli bir wagt ýa-da temperaturany kesgitlemäge ýa-da geljekde ulanmak üçin islän sazlamalaryňyzy ýatda saklamaga mümkinçilik berýän goşmaça amatlylygy we howpsuzlygy üpjün edýär.

  Mundan başga-da, käbir gyzdyrylan awtoulag oturgyçlary, has ýöriteleşdirilen we amatly tejribe bermek üçin massa functions funksiýalary, lomber goldaw we howa çalşygy ýaly goşmaça aýratynlyklar bilen gelýär.Bu aýratynlyklar, uzak sürüjilerde arka agyrysyny ýa-da rahatsyzlygy azaltmaga kömek edip, ýolda ünsi we hüşgärligi aňsatlaşdyrar.

  Şeýle hem, gyzdyrylan awtoulag oturgyçlaryny aňsatlyk bilen aýryp we ulanylman saklap boljakdygyny, ýylyň belli wagtlarynda diňe goşmaça ýylylyk zerurlygy bolanlar üçin amatly wariant bolup biljekdigini bellemelidiris.

  Umuman aýdanyňda, awtoulagda gyzdyrylan oturgyç ýassyklary, islendik ulag üçin köpugurly we amaly goşundy bolup, sürüjilik tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin dürli aýratynlyklary we peýdalary hödürleýär.Goşmaça ýylylyk, rahatlyk ýa-da goldaw gözleýän bolsaňyzam, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin gyzdyrylan awtoulag oturgyjy bar.

  Yassykda çalt we aňsat gurnamak üçin adaty awtoulag oturgyçlarynyň köpüsine yzygiderli laýyk gelýän elastik zolak bar.Düşegiň aşagyndaky süýşmeýän rezin, hatda süýşýän ýa-da deň däl ýüzlerde-de ygtybarly saklanmagyny üpjün edýär.

  Oturgyç ýassyklary islendik awtoulagyň içini doldurýan we islendik ulaga bökdençsiz garyşýan ýönekeý we ajaýyp dizaýna eýedir.Yassyklaryň kaşaň hili, syýahat edeniňizde özüňizi rahat we ajaýyp duýmagyňyzy üpjün edýär.

  Gyzdyrylan awtoulag oturgyçlary goşmaça ýylylygy we rahatlygy üpjün edip bilýän hem bolsa, ulagda hüşgär bolmak we ýolda jemlenmek üçin ulanylmaly däldigini bellemelidiris.Elmydama howpsuz sürüjilik amallaryny ileri tutmak we ulagyňyzy howpsuz dolandyrmak ukybyňyza täsir edip biljek ünsüňizi sowmak möhümdir.

  Mundan başga-da, gyzdyrylan awtoulag oturgyçlary, süýji keseli ýa-da gan aýlanyş ýaly käbir lukmançylyk şertleri bolan adamlar tarapyndan ulanmak maslahat berilmeýär, sebäbi yssy gan aýlanyşyna täsir edip, oňaýsyzlyklara ýa-da beýleki saglyk meselelerine sebäp bolup biler.Saglyk bilen baglanyşykly aladalaryňyz bar bolsa, gyzdyrylan awtoulag oturgyjyny ulanmazdan ozal lukman hünärmeni bilen maslahatlaşmak iň gowusydyr.

  Iň soňunda bolsa, uzak ömri we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gyzdyrylan awtoulag oturgyç ýassygyňyzy dogry saklamak we ideg etmek möhümdir.Arassalamak we saklamak üçin öndürijiniň görkezmelerini elmydama ýerine ýetiriň we zeper ýetmeginiň ýa-da könelmeginiň alamatlaryny görkezýän bolsa, ýassygy ulanmaň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň