sahypa_banner

Haryt

Ultimate Comfort üçin öňdäki oturgyç

Gysga düşündiriş:

Awtoulag oturgyçlary, awtoulag oturgyçlaryňyzyň abzallaryny gündelik könelmekden we ýyrtylmakdan gorap biljek möhüm garnituradyr.Awtoulag oturgyçlary dürli görnüşlerde, materiallarda we ululykda bolýar we awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň, awtoulaglaryň we ulaglaryň köpüsini öz içine alýan ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär.Bu kompaniýa tarapyndan öndürilen awtoulag oturgyç örtükleri könelmekden we ýyrtylmakdan goramak, dem alýan materiallar, ajaýyp dizaýn, gurnama aňsatlygy we uniwersal laýyklyk ýaly birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.


 • Model:CF SC005
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Ahyrky rahatlyk üçin ýumşak oturgyçlar
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF SC005
  Material Poliester
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Kabeliň uzynlygy 150 sm
  Arza Awtoulag, wilka bilen öý / ofis
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  Awtoulag oturgyçlary, awtoulag oturgyçlaryňyzyň abzallaryny gündelik könelmekden we ýyrtylmakdan gorap biljek möhüm garnituradyr.Awtoulag oturgyçlary dürli görnüşlerde, materiallarda we ululykda bolýar we awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň, awtoulaglaryň we ulaglaryň köpüsini öz içine alýan ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär.Bu kompaniýa tarapyndan öndürilen awtoulag oturgyç örtükleri könelmekden we ýyrtylmakdan goramak, dem alýan materiallar, ajaýyp dizaýn, gurnama aňsatlygy we uniwersal laýyklyk ýaly birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.

  Könelmekden we ýyrtylmakdan goramak, bu awtoulag oturgyçlarynyň iň möhüm peýdalaryndan biridir.Olar ýokary hilli materiallar bilen ýasalýar we tegmiller, dökülmeler, dyrnaklar we gündelik ulanyşdan bolup biläýjek islendik zyýany azaltmak üçin niýetlenendir.Bu awtoulag oturgyçlaryny ulanyp, awtoulag oturgyçlaryňyzyň ömrüni uzaldyp, has uzak wagtlap täze görünmegini dowam etdirip bilersiňiz.

  Bu kompaniýanyň awtoulag oturgyçlarynda ulanylýan dem alýan materiallar, gündelik gatnawyňyzda rahatlygy ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Maşyn süreniňizde sowuk we rahat saklamak üçin güýçlendirilen howa çalşygyny üpjün etmek üçin materiallar ýörite saýlanýar.Bu, esasanam uzak awtoulag saparlarynda umumy sürüjilik tejribäňizi ýokarlandyrmaga kömek eder.

  Bu awtoulag oturgyçlarynyň ajaýyp dizaýny, size baha berjek ýene bir möhüm peýdadyr.Awtoulagyňyzyň içki bölegine şahsyýet we stil täsirini ýetirýän özboluşly tikişli iki tonly dizaýny hödürleýär.Örtükler dürli reňklerde we dizaýnlarda bolýar, şonuň üçin şahsy stil islegleriňize laýyk birini tapyp bilersiňiz.

  Bu awtoulag oturgyçlarynyň iň oňat artykmaçlyklaryndan biri, olary gurmagyň aňsatlygydyr.Goşulan gurnama görkezmeleri we wideolary öňdäki oturgyç gapaklaryny, yzky oturgyç gapagyny we baş örtügini çalt gurmagy aňsatlaşdyrýar.Awtoulag oturgyçlary bilen tanyş bolmasaňyzam, bu gapaklary oturtmak şemal bolar.

  Galyberse-de, bu awtoulag oturgyçlary ulaglaryň köpüsine, şol sanda howpsuzlyk kemerleri ýaly özboluşly gurlan aýratynlyklary bolan ulaglara laýyk gelýär.Şeýle-de bolsa, kämillik derejesini döretmek üçin käbir goşmaça işler zerur bolup biler.Munuň özi howpsuzlyk kemerleri üçin berkitmeler we beýleki aýratynlyklar, ygtybarly we berk ýapyşmagyňyzy üpjün edip biler.

  Netijede, awtoulag oturgyçlaryny oturtmak, awtoulag oturgyçlaryňyzy gündelik könelmekden we ýyrtylmakdan gorap biler we şahsy stiliňize täsir edip biler.Bu kompaniýa tarapyndan öndürilen awtoulag oturgyç örtükleri könelmekden we ýyrtylmakdan goramak, rahatlyk üçin dem alýan materiallar, ajaýyp dizaýn, gurnama aňsatlygy we uniwersal laýyklyk ýaly birnäçe peýdany hödürleýär.Bu artykmaçlyklaryň hemmesi bilen bu awtoulag oturgyçlarynyň gapaklaryna maýa goýmak hiç hili manysyz.Onda näme üçin garaşmaly?Bu günki zadyňyzy sargyt ediň we getiren goşmaça goragdan we stilden lezzet alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň