sahypa_banner

Haryt

Maşyn ýuwulýan dizaýn bilen awtoulag oturgyjy

Gysga düşündiriş:

DÖWRELERDE GORAMAK - Bular täze awtoulagyňyz üçin iň oňat oturgyç örtükleri, hatda size täze gelen awtoulag.Öňdäki oturgyç örtüklerimiz, awtoulagyňyzyň içinde bolup biläýjek dökülmelerden we tegmillerden goramagy teklip edýär, şol bir wagtyň özünde içerki görnüşiňizi täzeleýär.


 • Model:CF SC006
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Ultimate Comfort üçin öňdäki oturgyç
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF SC006
  Material Poliester
  Funksiýa Gorag
  Önümiň ululygy 95 * 48 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Kabeliň uzynlygy 150 sm
  Arza Awtoulag, wilka bilen öý / ofis
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  DÖWRELERDE GORAMAK - Bular täze awtoulagyňyz üçin iň oňat oturgyç örtükleri, hatda size täze gelen awtoulag.Öňdäki oturgyç örtüklerimiz, awtoulagyňyzyň içinde bolup biläýjek dökülmelerden we tegmillerden goramagy teklip edýär, şol bir wagtyň özünde içerki görnüşiňizi täzeleýär.

  SUW GÖRNÜŞLERI - Tötänleýin dökülen ýagdaýynda oturgyçlaryňyzyň goralýandygyny bilip rahatlyk alyň.Dökülmelerden iň ýokary gorag üçin oturgyjymyzy goraýjylaryň iç ýüzüne suw geçirmeýän neopren köpük ulanýarys.Maşyn ýuwulýan poliester eşik w / köpük arkasy

  Awtoulag oturgyjynyň örtükleriniň esasy aýratynlyklaryndan biri häzirki zaman “gapdaldan az” dizaýn.Bu dizaýn, gapaklaryň içindäki täze howpsuzlyk howa ýassygy we täze ulaglarda tapylan goltuklar bilen doly laýyk gelmegini üpjün edýär.Bu möhüm howpsuzlyk aýratynlygy, sebäbi howa ýassygy we beýleki howpsuzlyk enjamlary heläkçilik bolan ýagdaýynda dogry işlemegini üpjün edýär.Mundan başga-da, “gapdaldan az” dizaýn, awtoulagyňyzyň içki bölegine stil elementini goşýar we oňa ýumşak we döwrebap görnüş berýär.

  Döwrebap dizaýndan başga-da, bu awtoulag oturgyçlarynyň ýene bir möhüm artykmaçlygy, gurnamagyň aňsatlygydyr.Gapaklar ýönekeý 3 basgançakly gurnama prosesi bilen gelýär, ony birnäçe minutda tamamlap bolýar.Ilki bilen gapaklary oturgyçlaryň üstünde goýmaly, soňra gurlan gaýyşlary we toklary ulanyp, olary sazlamaly we berkitmeli.Ahyrynda, gurnamany tamamlamak üçin başlyk gapaklaryny guruň.Göni gurnama prosesi, awtoulagyňyzyň oturgyjyny ýapyp we hiç wagt işlemezligi aňladýar.

  Bu awtoulag oturgyçlarynyň ähliumumy laýyklygy başga bir möhüm peýdadyr.Awtoulaglar, ýük awtoulaglary, awtoulaglar we ulaglar ýaly ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär.Örtükler ähliumumy laýyklyga niýetlenen bolsa-da, awtoulagyňyzyň aýratyn ýasalmagy we modeli üçin “ajaýyp” laýyklygy döretmek üçin käbir goşmaça işler talap edilip bilner.Şeýle-de bolsa, bu birneme aňsat iş we gapaklaryňyzy oturgyçlaryňyza gabat gelmek üçin sazlap bolýar.

  Umuman aýdanyňda, bu kompaniýa tarapyndan öndürilen awtoulag oturgyçlary döwrebap we ajaýyp dizaýn, gurlan howpsuzlyk aýratynlyklaryna laýyklyk, gurnama aňsatlygy we uniwersal laýyklyk ýaly birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Bu örtükler bilen, awtoulagyňyzyň içki bölegine stil täsirini goşmak bilen, awtoulag oturgyçlaryňyzy könelmekden we ýyrtmakdan gorap bilersiňiz.Awtoulagyňyzyň görnüşine garamazdan, gapaklar sürüp barýarkaňyz amatly we ygtybarly üpjün etmek üçin niýetlenendir.Şonuň üçin gijä galmaň, şu gün oturgyç örtüklerine maýa goýuň we sürüjilik tejribäňize getirýän peýdalaryndan lezzet alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň