sahypa_banner

Haryt

Uzyn awtoulag sürmek üçin köpükli oturgyç

Gysga düşündiriş:

3,5 dýuým galyňlykdaky bu lomber awtoulag oturgyjy, aşaky arkaňyza möhüm goldaw berýär, uzak wagtlap süreniňizde oňaýsyzlygy ýeňilleşdirýär.Süýşmäge garşy aşagy, ygtybarly guşak we maşyn bilen ýuwulýan örtük bilen, indi her uzak syýahatda rahat we agyrysyz gezelençden lezzet alyp bilersiňiz!


 • Model:CF ST001
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Uzyn awtoulag sürmek üçin köpükli oturgyç
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF SC001
  Material Poliester
  Funksiýa Gorag + salkyn
  Önümiň ululygy Adaty ululyk
  Arza Awtoulag / öý / ofis
  Reňk Gara / çal düzüň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  1

  UZAK SYIPAHATÇYLYK SÖIVGÜLI TERJIME EDIP BOLUN - 3,5 dýuým galyňlykdaky bu lomber awtoulag oturgyjy, uzak wagtlap sürmekdäki oňaýsyzlygy ýeňilleşdirip, aşaky arkaňyza möhüm goldaw berýär.Süýşmäge garşy aşagy, ygtybarly guşak we maşyn bilen ýuwulýan örtük bilen, indi her uzak syýahatda rahat we agyrysyz gezelençden lezzet alyp bilersiňiz!

  GARŞY GÖRÜNMEK ÜÇIN GOWY GÖZLE - --R - Bu lomber awtoulag oturgyç ýassygy, aşaky arkaňyza, bagryňyza we siyatikaňyza maksatly goldaw bermek üçin niýetlenendir.Ergonomiki dizaýny bilen, awtoulag oturgyjyňyz bilen aýaklaryňyzyň arasyndaky boşluga gaty laýyk gelýär, budlaryňyza basyş etmezden rahatlyk berýär.

  3
  2

  OOL ŞERTDE GÖRKEZIL. .NI GÖR. .N - Bu ýassygyň 3,5 dýuým galyňlygy, awtoulagyňyzyň beýikligini ýokarlandyrýar we ýol ýagdaýyna has gowy görünýär.Gysga adamlara güýçlendiriji berýär.Indi boýnuňy gysma ýa-da öňdäki zady görmek üçin gözüňi gysma!

  KÖP KÖP GÖRMEK WE SÖIDMEK - Süýşmeýän aşaky we ygtybarly guşak ýassygy ýerinde saklaýar, gurnamagy we aýyrmagy aňsatlaşdyrýar.Premium ýokary hilli, ýokary dykyzlykly ýadyň köpükleri bedeniňiziň şekiline gabat gelýär, ýumşaklygyň ajaýyp deňagramlylygyny we iň zerur ýerinde ýöriteleşdirilen goldawy üpjün edýär.Awtoulag sürmek üçin täze söýgüden lezzet alyň, rahatsyzlykdan we agyrylardan halas boluň.

  Kombinasiýa kellesi we oturgyç ýassygy ulanylanda ýadyňyzda saklamaly käbir howpsuzlyk çäreleri:

  • Yassykdan peýdalanmazdan ozal öndürijiniň görkezmelerini okaň we ýerine ýetiriň.

  • usassykyň oturgyja dogry berkidilendigine we ulanylanda aýlanmazlygyna ýa-da aýlanmazlygyna göz ýetiriň.

  • ushassyk zeper ýeten bolsa ýa-da könelişen alamatlar bar bolsa ulanmaň.

  • Yassyklary bäbeklere, ýaş çagalara ýa-da howpsuz dolandyryp bilmeýän adamlara ulanmaň.

  • Düşege ýa-da beýleki ýiti zatlary salmaň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň