sahypa_banner

Haryt

Massa and we ýylylyk bilen elektrikli awtoulag ýassygy

Gysga düşündiriş:

Oturgyç ýassygy ýumşak, çydamly, hapa çydamly, gaty geýilýän PU derisinden ýasaldy we uzak wagtlap ulanylanda hyzmat ediş möhletine täsir etmez. Gaýyşyň üstündäki çeňňegi gysyň we gitmäge taýyn !!3 sany güýçli hereketlendiriji ýokary arka we aşaky arka köşeşdiriji ýeňillik berýär. Aşakda süýşmeýän silikon bilen oturgyç ýassygy hemişe ýerinde galar we süýşmez. Şeýle hem arassalamak aňsat. Diňe ýüzüni aýyrmak üçin eşik ulanyň. tegmiller.


 • Model:CF MC009
 • Haryt maglumatlary

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady Massa and we ýylylyk bilen elektrikli awtoulag ýassygy
  Marka ady ÇEFANLAR
  Model belgisi CF MC009
  Material Poliester / Mahmal
  Funksiýa Atingyladyş, akylly temperatura gözegçilik, massaage
  Önümiň ululygy 95 * 48 * 1 sm
  Kuwwat bahasy 12V, 3A, 36W
  Maks Temp 45 ℃ / 113 ℉
  Kabeliň uzynlygy 150 sm / 230 sm
  Arza Awtoulag
  Reňk Gara / çal / goňur sazlaň
  Gaplamak Kart + Poli halta / Reňk gutusy
  MOQ 500 sany
  Gurşun wagtynyň nusgasy 2-3 gün
  Gurşun wagty 30-40 gün
  Üpjünçilik mümkinçiligi 200Kpcs / aý
  Tölegiň şerti 30% goýum, 70% balans / BL
  Şahadatnama CE / RoHS / PAH / PHT / FMVSS302
  Zawodyň derňewi BSCI, Walmart, SCAN, ISO9001, ISO14001

  Önümiň beýany

  Oturgyç ýassygy ýumşak, çydamly, hapa çydamly, gaty geýilýän PU derisinden ýasaldy we uzak wagtlap ulanylanda hyzmat ediş möhletine täsir etmez. Gaýyşyň üstündäki çeňňegi gysyň we gitmäge taýyn !!3 sany güýçli hereketlendiriji ýokary arka we aşaky arka köşeşdiriji ýeňillik berýär. Aşakda süýşmeýän silikon bilen oturgyç ýassygy hemişe ýerinde galar we süýşmez. Şeýle hem arassalamak aňsat. Diňe ýüzüni aýyrmak üçin eşik ulanyň. tegmiller.

  Amatly we ulanmaga aňsat gözegçilik ediji: Gyzdyrylan massaj ýassygymyz, massa experience tejribäňizi gözegçilikde saklaýan, ulanmaga aňsat gözegçilik ediji bilen gelýär.Islegleriňize görä dürli massaj reesimleri we intensiwlik derejeleriniň arasynda geçip bilersiňiz we energiýany tygşytlamak üçin dürli wagt aralygynda awtomatik öçürip bilersiňiz.Dolandyryjy, häzirki sazlama barada anyk düşünje bermek üçin aňsat düşnükli görkeziji çyralary hem öz içine alýar. Gyzdyrylan massa us ýassygy ulanylanda, ýassyk bilen gelýän esbaplary üns bilen barlaň.Bu garnituralarda dolandyryjylar, gollanmalar, kepillik kartoçkalary, tok şnurlary we beýleki bölekler bolup biler, esasanam dogry saklanmaly we elektrik togunyň kesilmezligi üçin naprýatageeniýe öwrülmegine üns bermeli.

  Amaly we elýeterli, bu gyzdyrylan massa us ýassygy dürli ýagdaýlar üçin ajaýyp.Material ýumşak we amatly, ýassyk, oturýan duruşyňyzyň dogrulygyny üpjün edip, arkaňyzdaky basyşy azaldyp biljek professional ergonomiki dizaýny kabul edýär.Mundan başga-da, gurlan köp derejeli temperatura we massa programs programmalary, dürli ýyladyş effektlerini üpjün edip, deňsiz-taýsyz rahatlyk tejribesini duýmaga mümkinçilik berýän dürli zerurlyklaryňyza çeýe jogap berip biler.

  Bu gyzdyrylan massa us ýassygy, dürli reňklerde, klassiki gara, owadan goňur we başgalar bar.Daşky gurşawyňyza has laýyk bolar ýaly, islegleriňize we zerurlyklaryňyza görä dürli reňkdäki ýassyklary saýlap bilersiňiz.Dostlaryňyz we maşgalaňyz üçin amatly sowgat gözleýän bolsaňyz, bu gyzdyrylan massaj ýassygy hem iň gowy saýlan zadyňyz bolar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň